جلسه شورای دبیران دی ماه 1402

جلسه شورای دبیران در روز یک شنبه 10 دی ماه با حضور استاد ارجمند آقای دوستانی و خانواده های علمدار تابش برگزار شد و پس از جلسه تعدادی از دبیران محترم تا ساعت 19 به گفتگو پیرامون موضوعات آموزشی و تربیتی پرداختند.