هنر ترسیم تابش

 

نقش معلم و مربی بیش از تدریس، ترسیم است؛ ترسیم مفاهیم در ذهن دانش آموزان.

( در ترسیم باید دانست چه چیز را؛ چگونه و کجا کشید؛ پس ترسیم خود هنر بزرگی است).

در این جهت مدرسه تابش برای کادر و معلمان و مربیان خود همچون دانش آموز برنامه ای ویژه جهت پیمودن مسیر رشد و تعالی خواهد داشت. این مسیر شامل ، افزایش شناخت ایشان از اصول تابش یعنی توانایی ، انگیزه ، باور و شخصیت خود و مخاطب ، شناخت عمیق و کاربردی راهبردهای تربیتی تابش ، تقویت باورهای دینی خود و… می باشد.