گزارش ویدئویی 🎬 ویژه برنامه روز مادر

چهارشنبه ۱۳ دی ماه

باتشکر از زحمات و تمرینات فشرده ی گروه های هنری دبیرستان

شعرخوانی مادر
گروه سرود تابش
همخوانی دانش آموزان