جناب آقای رسول شبانیان

معلم زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دارای 9 سال سایقه تدریس در مدارس دولتی ، نمونه دولتی و غیرانتفاعی

مولف کتاب کمک آموزشی دوره متوسطه دوم و دو مقاله در حوزه زبان و ادبیات فارسی