جناب آقای میلاد حیدری

مسئول امور آموزشی و اجرایی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی شیمی و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سوابق آموزشی:

مربی مدرسه فرهیختگان سراج تهران

معلم راهنمای پایه هفتم در تابش

پشتیبان آموزشی و تحصیلی قلم چی تهران 4 سال

دبیر ریاضی خصوصی متوسطه اول

3 سال سابقه همکاری با تیم تابش