جناب آقای مجید شریفی

مدیر مدرسه میرداماد

تحصیلات: کارشناس مهندسی کامپیوتر

سوابق آموزشی:

معاون اجرایی،معاون پایه و معلم مدرسه پسرانه سادات

معاون و معلم مدرسه پسرانه امام صادق (علیه اسلام)

معلم راهنما و معـاون اجرایی مدرسه میزان (هدهد)