بازدید از بهیار صنعت

تو کلاس درس، در مسیر انتخاب شغل به خودشناسی رسیدیم ولی برای آشنایی با مشاغل و کسب تجربه محیط های علمی و صنعتی نیاز به بازدید های حضوری و تجربه های عملی برای دانش آموزان بود؛

این بار به مجموعه بهیارصنعت رفتیم تا با عملکرد این مجموعه دانش بنیان در حوزه صنعت بیشتر آشنا بشیم …