رشد شخصیتی

رشد شخصیتی

رشد شخصیتی

شخصیت را می‌توان آن الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند

الگوهای رفتاری نوجوان شما کدامند؟

آیا نوجوان شما شناخت کافی از خودش و دیگران دارد؟

آیا نوجوان شما می تواند تعاملاتی اثربخش و موفق داشته باشد؟

در شخصیت مهمترین رکن شناخت ما از الگوهای رفتاری خود و دیگران و تلاش برای رسیدن به تعادل در این راستاست. که اگر این محقق شود تعاملات انسان با محیط پیرامونی و اجتماع خود بهینه خواهد شد و کمک کننده به سعادت انسان.

قالب های تابش :

  • مرد مدرسه
  • حضور فعال در اجتماع
  • زمینه های تعاملات اجتماعی
  • افزایش دانش الگو های رفتاری به کمک راهبردهای تربیتی همچون هوش هیجانی ، دیالوگ، شفقت، هوش موفق و…
  • فاز های متنوع در تمام زمان های مدرسه