باورهای دینی

باورهای دینی:

خدا در زندگی ما چه تاثیری دارد؟

مباحث اعتقادی برای نوجوان ما تا چه حد کاربردی شده؟

سعادت ما در چیست؟

تبیین فلسفه وجودی دین برای نوجوان،چگونه؟

کمی عمیق تر به مفاهیم دینی پرداخته ایم؟

باورهای  دینی  چه نقشی در زندگی روزمره و ارتباطات ما دارند؟

تا بحال اصول اخلاقی ما تبیین شده اند؟

اندیشه ورزی در دین را آموخته ایم؟

آیا تا بحال زندگی را از حالت اتوماتیک خارج کرده ایم؟

ما در تابش روی این محورها کار می کنیم…

قالب های تابش:

تجربیات معنوی از طریق زیارت، شناخت، ارتباط و…
حلقه های معرفتی
آشنایی با فلسفه دین
ارتباط با قرآن با دید سیستمی
ارتباط عمیق تر با منابع دینی