تفاوت های تابش

  • حمایت دانش آموز بر اساس ویژگی های شخصی یعنی توجه به اصل تفاوت های فردی
  • محوریت خانواده در بحث تربیت بعنوان معمار تربیت با برنامه های آموزش خانواده در تابستان و در طول سال
  • چیدمان نقشه راه فردی برای هر دانش آموز تا رسیدن به رشد و تعالی
  • همراه بودن مربی در کنار معلم جهت رصد و هدایت دقیق تر دانش آموز
  • رصد و بررسی دقیق فردی در پرونده الکترونیکی دانش آموز
  • نگرش نسبت به یادگیری موارد و موضوعات درسی، به صورت کاملا فرآیندی 
  • آمادگی  برای تحصیل در رشته، دانشگاه و داشتن مهارت شغلی مناسب در کنارزیستن در زندگی متعادل و مثمر ثمر در تمامی ابعاد روحی، روانی، اجتماعی و معنوی
  • دوری از هرگونه فشار، استرس، ایجاد جو رقابتی ناسالم، توجه به نمره به عنوان معیار برتری و قضاوت و ارزش گذاری وجودی دانش آموزان و هرآنچه باعث می شود عملا بر آینده ی دانش آموزان تاثیر مخرب بگذارد.
  • توجه به شناخت توانمندی و شخصیت در هر دانش آموز به کمک روش های علمی روز
  • درگیر نمودن دانش آموز با مباحث کاربردی دروس بصورت پیوسته در تمام زمان های حضور در قالبی به نام فاز در جهت دوری از تفکیک