معماری تربیت تابش

در تابش ، تشبیه تربیت به معماری و والدین به معمار، بیان کننده آن است که تربیت در نظر ما ، امری دفعی و آموزشی نیست؛ برای تربیت بایستی مانند یک معمار نقشه ای داشته باشی و به این وسیله به ساخت بنا کمک کنی.

تابش در تلاش است به جهت اهمیتی که برای نقش والدین یا همانا معماران تربیت قائل است مسیری جهت چیدمان نقشه تربیتی با 3 خشت تربیتی شناخت اصول تابش در خود و فرزندان و اصلاح الگوهای ارتباطی خانواده تعریف نماید.