ابعاد تربیتی تابش

 

هیجانی

جسمانی

معنوی

اخلاقی

جنسی

اجتماعی

فرهنگی

شغلی

رسانه ای

شغلی

 

راهبردهای تربیتی تابش

پذیرش و تعهد

ارتباطات اجتماعی

هوش موفق

کار آفرینی

مدیریت هیجان

ذهن آگاهی

خلاقیت

شفقت