ابعاد تربیتی تابش

 

هیجانی

جسمانی

معنوی

اخلاقی

جنسی

اجتماعی

فرهنگی

شغلی

رسانه ای

شغلی

 

راهبردهای تربیتی تابش

پذیرش و تعهد

ارتباطات اجتماعی

هوش موفق

کار آفرینی

مدیریت هیجان

ذهن آگاهی

خلاقیت

شفقت

معماری تربیت تابش

در تابش ، تشبیه تربیت به معماری و والدین به معمار، بیان کننده آن است که تربیت در نظر ما ، امری دفعی و آموزشی نیست؛ برای تربیت بایستی مانند یک معمار نقشه ای داشته باشی و به این وسیله به ساخت بنا کمک کنی.

تابش در تلاش است به جهت اهمیتی که برای نقش والدین یا همانا معماران تربیت قائل است مسیری جهت چیدمان نقشه تربیتی با 3 خشت تربیتی شناخت اصول تابش در خود و فرزندان و اصلاح الگوهای ارتباطی خانواده تعریف نماید.

هنر ترسیم تابش

 

نقش معلم و مربی بیش از تدریس، ترسیم است؛ ترسیم مفاهیم در ذهن دانش آموزان.

( در ترسیم باید دانست چه چیز را؛ چگونه و کجا کشید؛ پس ترسیم خود هنر بزرگی است).

در این جهت مدرسه تابش برای کادر و معلمان و مربیان خود همچون دانش آموز برنامه ای ویژه جهت پیمودن مسیر رشد و تعالی خواهد داشت. این مسیر شامل ، افزایش شناخت ایشان از اصول تابش یعنی توانایی ، انگیزه ، باور و شخصیت خود و مخاطب ، شناخت عمیق و کاربردی راهبردهای تربیتی تابش ، تقویت باورهای دینی خود و… می باشد.

استقبال

 

 

مدرسه تابش نسبت به جذب و ورود افراد مختلف ( معلمان و مربیان، مسئولین، والدین و دانش آموزان)  ویژگی های مورد نظر خود را تعریف و شیوه و روشی منحصر به فرد  در جذب برای تشخیص به کار می بندد.

در مدرسه تابش همه مربی یکدیگریم، چرا که همه در حال تربیت شدن هستند.

در این مسیر تابش از روش های علمی روز در سنجش معیار های مورد نظر خود بهره مند می گردد.

تابش برای معلمان و مربیان و مسئولین ویژگی های سلامت روان، داشتن دغدغه ، توانمندی ، دانش،وجدان گرایی و… را بعنوان ویژگی های مطلوب خود تعریف نموده است.

برای وا لدین اصل و اساس ویژگی مد نظر تابش دغدغه در حوزه تربیت و همراهی با مسیر تابش خواهد بود.

اما مخاطب ویژه تابش یعنی دانش آموزان بایستی توانایی شناختی و تمایل به یادگیری بالایی داشته باشند.