اردوی پایان سال پایه هفتم

توی این اردوی با حال رفتیم شهر بازی و کلی کیف کردیم فوتبال تو یه زمین ساحلی اختصاصی رو با بچه‌ها تجربه کردیمناهار خوشمزه تابشی خوردیم و رفتیم برای بازی و دورهمیو در آخر هم کنار هم باغ پرندگان رو تماشا کردیمو چیزای جالبی دیدیم.