انتخابات شورای دانش آموزی 1402-1403

انتخابات شورای دانش آموزی امسال نیز با استقبال دانش آموزان مدرسه همراه شد و ۳۶ نفر از دانش آموزان نامزد انتخابات شدند و از این تعداد، با رأی دانش آموزان آقایان

امیرعلی باباصفری، بردیا سرداری، امیرعلی دوامی، سیدمحمد سجاد گلستانه و پرهام کشانی به عنوان عضو اصلی شورا

و آقایان

علیرضا جعفری، پارسا شاهرخی و علی چراغی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.