جناب آقای مهدی کیانی

معلم ریاضی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه کاشان

داری سابقه معلم ریاضی در دبیرستان های

میرداماد (4سال)

قدسیان (4سال)

صالحین (1سال)

فرزام (1سال)