جناب آقای محمد حامدیان

معلم عربی

تحصیلات:

دانش آموخته سطح عالی حوزه علمیه

کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق آموزشی:

سابقه تدریس در مدارس ولایت، دارالقرآن، رواق و شهید اژه ای 3