جناب آقای هادی شریفی

معلم قرآن و پیام های آسمانی

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

دارای 43 سال سابقه تدریس دروس عربی، دینی، قرآن و ادبیات فارسی در مدارس دولتی و غیردولتی نواحی 2، 4، 5 و 6