جناب آقای محسن غلامی

مسئول امور مالی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی کشاورزی

معلم کار و فناوری تابش

دوسال سابقه همکاری در تیم تابش