اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 1402-1403

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان با حضور کادر آموزشی و اجرایی مدرسه برگزار شد. هماهنگی های اولیه برای سال تحصیلی جدید انجام شد و منتظر حضور دانش آموزان عزیز هستیم.