ساخت پل ماکارونی

در راستای افزایش دقت و تمرکز دانش آموزها یک مسابقه جذاب برای ساخت پل ماکارونی برگزار شد و بچه ها به صورت گروه های 4 تا 5 نفره مهندسی ساخت پل ها رو انجام دادند