سلسله جلسات برنامه ریزی سال تحصیلی 1403-1402

سلسله جلسات برنامه ریزی و تصمیم گیری تیم تابش پیرامون انتخاب دبیران و معلمان راهنما برای سال تحصیلی 1403- 1402 با حضور جناب آقای خدادادی برگزار شد.