جلسه آموزش اولیا

در تربیت نوجوان مدرسه به تهنایی اثر گزاری ندارد و مهم ترین بخش تربیت در محیط خانواده شکل می گیرد و نیاز است که خانواده در این امر هم راستا با مدرسه عمل کند.

ما در تابش جلسات آموزشی با موضوع تربیت نوجوان برای اولیا برگزار می نماییم تا بتوانیم با همکاری خانواده ها بیشترین تاثیر را در این زمینه بر دانش آموزان داشته باشیم.