توانمندی

توانمندی

توانمندی :

توانایی، شناخت و به کارگیری استعداد،مهارت و هوش انسان تعریف می شود.

اما چگونه استعداد خود را بشناسیم؟

چگونه مهارت‌های مورد نیاز خود را بشناسیم و پرورش دهیم؟

چگونه از توانایی هوش خود بهتر استفاده کنیم؟

تابش در تمام حوزه های برنامه ی مدرسه، به  مخاطب خود یعنی والدین و دانش آموزان آگاهی بخشی می کند و زمینه و بستری برای استفاده ی هرچه بهتر و پرورش هرچه بیشتر این توانمندی فراهم می نماییم.

                      

قالب هایی که تابش از آن بهره می برد:

  • باشگاه رسانه
  • باشگاه مشاغل
  • کلاس SELF MAP یا نقشه راه فردی
  • رصد مستمر و ارائه ی کارنامه ی توصیفی
  • تولید محوری