انگیزه ی حرکت

 

انگیزه ی حرکت:

 نیاز ها، ارزش ها و محرک های من در زندگی چیست ؟

بر چه اساس و مبنایی در امور قدم بر می دارم؟

انگیزه من در ابعاد مختلف زندگیم چیست؟

انگیزه من از تحصیل چیست؟

انگیزه من از ورود به مدرسه تابش چیست؟

تابش به مخاطبین خود کمک می کند تا با شناخت نیازهای خود در ابعاد تربیتی مختلف و رسیدن به اعتقاد و باور در این حوزه ها ، همچنین شناخت نتایج و اهداف محتواهای مدرسه،  انگیزه های درونی را تقویت و موتور محرکی برای ترسیم نقشه راه فردی و تلاش برای تحقق آن تامین نماییم.

قالب های تابش برای این مهم:

  • کلاس نقشه راه فردی
  • خود ارزیابی
  • شناخت ابعاد تربیتی در کلاس های self map
  • برنامه های هدف شناسی دروس و هدف گزاری فردی در ابتدای سال وبازخوردگیری پایان سال از دروس