استقبال

 

 

مدرسه تابش نسبت به جذب و ورود افراد مختلف ( معلمان و مربیان، مسئولین، والدین و دانش آموزان)  ویژگی های مورد نظر خود را تعریف و شیوه و روشی منحصر به فرد  در جذب برای تشخیص به کار می بندد.

در مدرسه تابش همه مربی یکدیگریم، چرا که همه در حال تربیت شدن هستند.

در این مسیر تابش از روش های علمی روز در سنجش معیار های مورد نظر خود بهره مند می گردد.

تابش برای معلمان و مربیان و مسئولین ویژگی های سلامت روان، داشتن دغدغه ، توانمندی ، دانش،وجدان گرایی و… را بعنوان ویژگی های مطلوب خود تعریف نموده است.

برای وا لدین اصل و اساس ویژگی مد نظر تابش دغدغه در حوزه تربیت و همراهی با مسیر تابش خواهد بود.

اما مخاطب ویژه تابش یعنی دانش آموزان بایستی توانایی شناختی و تمایل به یادگیری بالایی داشته باشند.